Page 10 - 21 Postulatów
P. 10

05.

           Sprawiedliwe i progresywne podatki

           z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi


     07.    pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu
                                KORZYŚCI:


                                + zapewnienie proporcjonalnego udziału wszystkich
                                 obywateli w kosztach funkcjonowania państwa
                                 w oparciu o ich poziom dochodów, tj. niższe
                                 obciążenia osób o niskich dochodach, wyższe -
                                 dla tych o wyższych zarobkach
                                + zwiększenie dochodów do dyspozycji najmniej
                                 zarabiających obywateli

                                + osiągnięcie większej efektywności w redystrybucji
                                 środków publicznych w ramach polityki państwa
                                + zapewnienie związkom zawodowym przyjaznego
                                 otoczenia prawno-podatkowego poprzez
                                 wprowadzenie ulg podatkowych oraz uproszczenie
                                 sprawozdawczości.
                                 ARGUMENTY ZA:

                                 ekonomiczne:
                                 • wsparcie popytu wewnętrznego kraju poprzez sprawiedliwy
                                 społecznie kształt systemu podatkowego
                                 • zmniejszenie nierówności społecznych
                                 • ograniczenie skali unikania opodatkowania
                                 • zwiększenie konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw
                                 na rynku unijnym
     DZIAŁANIA OPZZ:                    • uatrakcyjnienie zrzeszania się w organizacjach związków
                                 zawodowych pod względem podatkowym
     • przedstawianie argumentów OPZZ w obszarze systemu
      podatkowego w procesie legislacyjnym, wystąpieniach  społeczne:
      publicznych oraz dialogu ze stroną rządową      • zwiększenie sprawiedliwości społecznej systemu
     • domaganie się wprowadzenia dodatkowych stawek i progów  podatkowego
 07.
      podatkowych w podatku PIT, zwiększenia pracowniczych  • promowanie, poprzez system podatkowy, pracy na umowę
      kosztów uzyskania przychodu, likwidacji 19% stawki podatku PIT  o pracę poprawia warunki życia pracowników i ich szanse
      dla prowadzących działalność gospodarczą, promowania  na godziwą płacę i emeryturę.
      poprzez system podatkowy zatrudnienia na umowę o pracę
     • proponowanie przywrócenia podstawowych stawek    EFEKTY:
      podatkowych w podatku VAT, podwyższonych w 2011 r. o jeden
      pp. do 8% i 23%, oraz wprowadzenia podatku cyfrowego • podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku
     • wnioskowanie o obniżenie stawek podatkowych na paliwa  • zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
      silnikowe i obciążeń fiskalnych dla zakładów energochłonnych • zmiana wysokości drugiego progu podatkowego w podatku
     • postulowanie wprowadzenia na poziomie unijnym     PIT
      transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla oraz  • wprowadzenie możliwości odliczenia przez podatnika składki
      węglowego środka wyrównawczego            płaconej na rzecz związku zawodowego
     • prowadzenie dialogu w sprawie wdrożenia zachęt podatkowych  • zwolnienie z PIT odsetek od wypłacanych odszkodowań
      dla zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych oraz  i świadczeń pieniężnych, gdy należność ich dotycząca
      ułatwień w realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości  korzysta ze zwolnienia przedmiotowego
      finansowej.
                                 • zmiany w terminach i sposobie realizacji przez związki
                                 zawodowe obowiązków dotyczących składania sprawozdań
     STANOWISKO RZĄDU:                    finansowych oraz deklaracji podatkowych
                                 • wprowadzenie korzystnych dla podatników rozwiązań
     • rząd RP częsciowo zrealizował niektóre postulaty OPZZ. podatkowych do tarcz antykryzysowych.


   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15