Page 2 - 21 Postulatów
P. 2

Czas na przypomnienie najważniejszych postulatów i oczekiwań pracowników.
         Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat je formułuje.


         Najważniejsze z nich to:

     1.   Coroczny wzrost płac w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
     2.   Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych

     3.   Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania
         do niej dodatków
     4.   Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej

     5.   Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35
         latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz
         likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych

     6.   Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na podstawie
         stosunku pracy

     7.   Sprawiedliwe i progresywne podatki z wyższą kwotą wolną od podatku i wyższymi
         pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu

     8.   Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia
     9.   Poprawa dostępności do ochrony zdrowia

     10.  Dostępność mieszkań

     11.  Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni
     12.  35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących w niedziele
     13.  Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy

     14.  Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków
         zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem
         odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie

     15.  Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy
     16.  Społeczny nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem
         Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

     17.  Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzanie
         udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych

     18.  Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy
     19.  Prawo do odliczania od podatku składki związkowej

     20.   Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych,
         którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań
         pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu pracy

     21.  Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach publicznych na
         zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.


                          Sprawdź, co zrobiliśmy, by je zrealizować!
   1   2   3   4   5   6   7