Page 3 - 21 Postulatów
P. 3

Coroczny wzrost płac w oparciu

           o negocjacje ze związkami zawodowymi


     01.
       KORZYŚCI:


       + ustanowienie stałego mechanizmu ustalania
        wskaźnika przyrostu wynagrodzeń
        u przedsiębiorców na dany rok

       + zapewnienie obligatoryjności corocznych
        negocjacji płacowych w przedsiębiorstwie
        w oparciu o wskaźnik rekomendowany przez
        związki zawodowe i pracodawców na poziomie
        Rady Dialogu Społecznego

       + zwiększenie presji płacowej i oddziaływania
        związków zawodowych na wysokość
        wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

     ARGUMENTY ZA:
     ekonomiczne:
     • zwiększenie wysokości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
      i zapewnienie ich realnego wzrostu
     • uwzględnienie wydajności pracy przy ustalaniu
      wynagrodzeń oraz zagwarantowanie zwiększenia udziału
      płac w PKB
     społeczne:
     • poprawa efektywności dialogu społecznego poprzez
      stworzenie możliwości poszukiwania kompromisu pomiędzy
      pracodawcami a związkami zawodowymi w sprawach
      wynagrodzeń
     • minimalizowanie konfliktów społecznych
     • wyposażenie przedstawicieli pracowników w skuteczne
      narzędzie wpływania na kształtowanie funduszu płac
      w firmach.


     DZIAŁANIA OPZZ:
     • prowadzenie dialogu z pracodawcami i rządem w sprawie
      poparcia Postulatu
     • cykliczne przygotowywanie rekomendacji dla organizacji
      członkowskich OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika
      przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców
     • wspieranie eksperckie organizacji członkowskich OPZZ
      podczas rozmów i negocjacji płacowych.

     STANOWISKO RZĄDU:

     • strona rządowa nie przedstawiła stanowiska do Postulatu.

     EFEKTY:                  01.

     • Postulat w trakcie realizacji
     • związki zawodowe negocjują wzrost wynagrodzeń
      w przedsiębiorstwach na podstawie wskaźnika
      rekomendowanego przez OPZZ
     • zapewnienie przedstawicielom OPZZ biorącym udział
      w dialogu społecznym na poziomie przedsiębiorstw                           3
      rzetelnych danych statystycznych.
   1   2   3   4   5   6   7   8