Page 4 - 21 Postulatów
P. 4

Gwarancja systemowego wzrostu

           płac dla zatrudnionych w instytucjach


     02.    publicznych
                                KORZYŚCI:


                                + wypracowanie systemowego rozwiązania
                                 kształtowania płac w sektorze publicznym m.in.
                                 poprzez powiązanie kwot bazowych ze wzrostem
                                 PKB lub przeciętnym wynagrodzeniem
                                 w gospodarce narodowej
                                + zwiększenie motywacji do podejmowania pracy
                                 w państwowej sferze budżetowej

                                + zagwarantowanie wysokiej jakość usług publicznych
                                + zwiększenie zainteresowania pracą w sektorze
                                 publicznym
                                + przeciwdziałanie zmniejszaniu liczebności
                                 wykwalifikowanej kadry i hamowaniu rozwoju
                                 państwa
                                + zmniejszenie liczby konfliktów społecznych.
                                ARGUMENTY ZA:
                                 ekonomiczne:
                                 • zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń w sektorze
                                 publicznym i realnego wzrostu płac
                                 • przeciwdziałanie zwiększaniu dysproporcji
                                 w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym
                                 i prywatnym
                                 społeczne:
                                 • zagwarantowanie wszystkim pracującym w sektorze
                                 publicznym wzrostu płac
                           02.
                                 • wzmocnienie pozycji państwa jako pracodawcy oferującego
                                 atrakcyjne miejsca pracy.
 01.
     EFEKTY:
     • przyznanie przez rząd RP podwyżek w sferze publicznej  DZIAŁANIA OPZZ:
      w 2022 r. – wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników
      państwowej sfery budżetowej o 4,4%          • przekonywanie rządu do konieczności odmrożenia wskaźnika
     • zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników  wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
      państwowej sfery budżetowej w 2021 r.         • negocjowanie odblokowania wypłat premii i nagród
     • porozumienie strony pracowników i pracodawców Rady  w sferze budżetowej, stanowiących znaczne uzupełnienie
      Dialogu Społecznego popierające konieczność podwyższenia  niskich wynagrodzeń
      wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w celu   • krytyka zwiększenia zakresu obowiązków pracowników sfery
      ochrony jakości administracji publicznej        budżetowej związanych z realizacją zadań w trakcie pandemii
     • decyzja partnerów społecznych o podjęciu prac nad   bez podnoszenia wynagrodzeń
      wypracowaniem nowych zasad wynagradzania pracowników  • ostrzeganie rządzących, że dalsze zwiększanie dysproporcji
      tej sfery                       w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym
     • rozpoczęcie prac nad podniesieniem wysokości diety  i prywatnym będzie prowadziło do wzrostu fluktuacji
      w podróżach krajowych przez Ministra Rodziny i Polityki  zatrudnienia i odejścia wykwalifikowanej kadry do sektora
      Społecznej                       prywatnego.
     • rozpoczęcie przez Ministra Infrastruktury konsultacji
      z Ministrem Finansów w sprawie podniesienie wysokości  STANOWISKO RZĄDU:
      tzw. kilometrówki.
                                 • rząd RP nie ustosunkował się odnośnie do Postulatu.
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9