Page 5 - 21 Postulatów
P. 5

01.

           Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50%

           przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej


     03.    dodatków
       KORZYŚCI:


       + dochody pracowników zostaną oparte
        o wynagrodzenia, a nie o świadczenia społeczne
       + pracownicy zyskają ochronę przed ubóstwem

       + zostanie zapewniona możliwość konkurowania
        gospodarki w oparciu o innowacyjność,
        a nie o niskie koszty pracy
       + zwiększy się popyt wewnętrzny w gospodarce

       + wzrosną dochody budżetowe państwa
     ARGUMENTY ZA:

     ekonomiczne:
     • zapewnienie większego wpływu wzrostu gospodarczego
      na wysokość płacy minimalnej
     • bardziej sprawiedliwy podział między właścicieli
      i pracowników zysków wypracowanych przez
      przedsiębiorstwa
     • zrekompensowanie pracownikom rosnącej wydajności pracy
     społeczne:
     • zapewnienie pracownikom ochrony przed wyzyskiem
      i ubóstwem poprzez adekwatną wysokość płacy minimalnej
     • umożliwienie pracownikom uczestnictwa w życiu
      obywatelskim i kulturalnym kraju.     DZIAŁANIA OPZZ:
     • udział w corocznych negocjacjach wysokości płacy
      minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego       EFEKTY:
     • zgłaszanie postulatów na rzecz zwiększenia dochodu  • szybszy wzrost płacy minimalnej aniżeli minimum ustawowe
      pracownika do jego dyspozycji poprzez m.in. zwiększenie  wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
      wysokości klina podatkowego oraz wyłączenie
      z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich   • wyłączenie dodatków wchodzących w skład płacy minimalnej
      dodatków                       takich jak dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek stażowy
     • aktywność na forum dialogu międzynarodowego, m.in.  • przygotowanie przez UE projektu dyrektywy dotyczącej płacy
      poprzez udział w pracach nad ustanowieniem dyrektywy  minimalnej.
      w sprawie adekwatnych płac minimalnych.     STANOWISKO RZĄDU:
     • rząd RP krytycznie odniósł się zarówno do wyłączania
      kolejnych dodatków z minimalnego wynagrodzenia oraz
      ustanowienia go płacą zasadniczą, jak i do projektu  03
      dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych.

                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10