Page 6 - 21 Postulatów
P. 6

02.
 01.
           Likwidacja wszelkich form dyskryminacji

           płacowej


     04.








                                KORZYŚCI:


                                + takie same płace za taką samą pracę niezależnie od płci
                                + zapewnienie sprawiedliwości społecznej.





                                ARGUMENTY ZA:

                                 ekonomiczne:
                                 • zmniejszenie luki płacowej, czyli różnicy w wynagrodzeniach
                                 pomiędzy kobietami i mężczyznami
                                 • zapewnienie pracownikom wyższych wynagrodzeń
                                 społeczne:
                                 • ochrona pracowników przed dyskryminacją płacową.



                                DZIAŁANIA OPZZ:
                                 • poparcie projektu ustawy ograniczającego lukę płacową,
                                 opracowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet
                                 • aktywny udział w pracach nad projektem unijnej dyrektywy
                                 dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć
                                 i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn
                                 • zgłaszanie rządowi RP i Europejskiej Konfederacji Związków
                                 Zawodowych wniosków i postulatów dotyczących ww. dyrektywy
                                 • apel w grudniu 2021 r. do Premiera RP o poparcie postulatu,
                                 aby dyrektywa objęła obowiązkiem raportowania danych
                                 o wynagrodzeniach jak największą liczbę przedsiębiorstw.



       EFEKTY:                      STANOWISKO RZĄDU:
                           04
       • rząd przedstawił działania ograniczające lukę płacową  • zdaniem rządu cele dyrektywy zasługują co do zasady
        w Krajowym Programie Reform 2022/2023       na poparcie. Rząd deklaruje otwartość na dialog na temat
       • zwiększenie świadomości pracodawców na temat   luki płacowej na forum Rady Dialogu Społecznego.
 03
        konieczności eliminacji dyskryminacji płacowej na rynku pracy.






















    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11