Page 7 - 21 Postulatów
P. 7

Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym
           (kobietom po 35 latach, a mężczyznom po 40 latach) przejścia
           na emeryturę wcześniej niż po uzyskaniu powszechnego wieku

     5A.    emerytalnego
       KORZYŚCI:


       + stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu
        pracy możliwości przejścia na emeryturę przed
        osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

     ARGUMENTY ZA:
     ekonomiczne:
     • zwiększenie zainteresowania pracowników wykonywaniem
      pracy rejestrowanej
     • zwiększenie wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia
      z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
     • zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
      z tytułu składek ubezpieczenia społecznego
     • zmniejszenie wydatków samorządów terytorialnych na pomoc
      osobom, które po przepracowaniu kilkudziesięciu lat utraciły
      pracę i nie mają szans za zatrudnienie
     zdrowotne:
     • wieloletnia praca fizyczna wywiera negatywny wpływ na
      wydajność pracowników u schyłku kariery zawodowej, a każdy
      kolejny rok pracy znacząco pogarsza stan ich zdrowia
     społeczne:
     • zapewnienie godziwego życia tym, którzy utracili bez swojej
      winy pracę, mają długoletni staż pracy i z tego powodu
      pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

     DZIAŁANIA OPZZ:
     • złożenie w 2020 r. wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym
      projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i pomostowych
     • wystosowanie do rządu RP apelu o niezwłoczne podjęcie prac
      legislacyjnych nowelizujących obowiązującą ustawę
      o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
      oraz nowelizujących ustawę o emeryturach pomostowych
     • organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych promujących
      wdrożenie emerytur stażowych
     • przygotowanie publikacji – zbioru listów skierowanych do
      Prezydenta RP od pracowników z długim stażem pracy,
      rozczarowanych brakiem działań rządzących w sprawie
      emerytur stażowych
     • ogólnopolska akcja wysyłania pism w sprawie emerytur
      stażowych do parlamentarzystów
     • przygotowanie opinii na temat obywatelskiego projektu ustawy
      o emeryturach stażowych (złożonego w Sejmie we wrześniu
      2021 r.) oraz prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach
      stażowych (złożonego w Sejmie w grudniu 2021 r.).

     STANOWISKO RZĄDU:
      • rząd RP nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w sprawie
      Postulatu.
     EFEKTY:                     05.
     • Postulat w trakcie realizacji.
                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12