Page 8 - 21 Postulatów
P. 8

Likwidacja wygasającego charakteru emerytur

           pomostowych


     5B.
                                KORZYŚCI:


                                + poprawa bezpieczeństwa pracy osób w starszym
                                 wieku oraz tych, którzy z nimi pracują.
                                ARGUMENTY ZA:
                                 ekonomiczne:
                                 • zwiększona absencja chorobowa, spowodowana „zużyciem”
                                 organizmu przez lata ciężkiej pracy, zwiększa
                                 prawdopodobieństwo utraty pracy i pobierania zasiłków dla
                                 osób bezrobotnych bądź korzystania ze świadczeń pomocy
                                 społecznej
                                 zdrowotne:
                                 • poprawa warunków pracy i eliminowanie czynników
                                 szkodliwych nie następuje tak szybko jak zakładano, kiedy
                                 uchwalano ustawę o wygasającym charakterze emerytur
                                 pomostowych
                                 • wieloletnia praca fizyczna wywiera negatywny wpływ
                                 na wydajność pracowników u schyłku kariery zawodowej
                                 i ich stan zdrowia
                                 społeczne:
                                 • zapewnienie godziwego życia pracownikom z długoletnim
                                 stażem pracy, którzy utracili zatrudnienie.
                                DZIAŁANIA OPZZ:
                                 • złożenie wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym projektu
                                 ustawy w sprawie emerytur stażowych i pomostowych
                                 • promowanie postulatu likwidacji wygaszającego charakteru
                                 emerytur pomostowych oraz organizowanie konferencji
                                 prasowych na ten temat
                                 • skierowanie do rządu RP apelu o niezwłoczne podjęcie prac
                                 legislacyjnych nowelizujących ustawę o emeryturach
                                 i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę
                                 o emeryturach pomostowych w celu likwidacji wygasającego
                                 charakteru emerytur pomostowych
 05.
                                 • apel o podjęcie prac nad wdrożeniem emerytur pomostowych
                                 podczas prac w Radzie Dialogu Społecznego
                                 • wniosek OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych i NSZZ
                                 „Solidarność” do Premiera RP o dokonanie zmian
                                 w przepisach ustawy o emeryturach pomostowych, ustawy
                                 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, ustawy
                                 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
                                 w zakresie przesłanek ubiegania się o świadczenia oraz ustawy
                                 o Państwowej Inspekcji Pracy.

                                STANOWISKO RZĄDU:
                                 • pod naciskiem OPZZ rząd RP przygotował projekt ustawy
                                 w sprawie usunięcia warunku ustawowego nabycia prawa do
                                 emerytury pomostowej
                                 • rząd RP wprowadził rozwiązania, które umożliwiają Państwowej
                                 Inspekcji Pracy merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania
                                 przez pracodawcę wykonywanych u niego prac
                                 w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

                                EFEKTY:
                                 • Postulat w trakcie realizacji; przyjęcie projektu przez rząd nastąpi
                                 prawdopodobnie w I kwartale 2022 r.
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13